Các khoản n..ợ được phân chia cấp bậc như thế nào?
Đăng ngày 06/06/2022 BỞI VIETSTAR

Theo quy định tại Điều 10 Thông tư 02/2013/TT-NHNN, sửa đổi bởi Điều 1 Thông tư 09/2014/TT-NHNN, các tổ chức tín dụng thực hiện phân loại n..ợ theo 05 nhóm như sau:

 

Nhóm 1: n..ợ đủ tiêu chuẩn - bao gồm 03 loại khác nhau, trong đó phổ biến và điển hình nhất là n..ợ trong hạn và n..ợ quá hạn dưới 10 ngày được đánh giá là có khả năng thu hồi đầy đủ cả n..ợ gốc và lãi đúng hạn.

 

Nhóm 2: n..ợ cần chú ý - gồm 03 loại khác nhau, trong đó phổ biến và điển hình nhất là n..ợ quá hạn từ 10 - 90 ngày và n..ợ đã được điều chỉnh kỳ hạn trả n..ợ lần đầu.

 

Nhóm 3: n..ợ dưới tiêu chuẩn bao - gồm 05 loại khác nhau, trong đó phổ biến và điển hình nhất là nợ quá hạn từ 91 - 180 ngày và nợ đã được gia hạn lần đầu. 

 

Nhóm 4: n..ợ nghi ngờ - bao gồm 06 loại khác nhau, trong đó phổ biến và điển hình nhất là nợ quá hạn từ 181 - 360 ngày và nợ đã được cơ cấu lại thời hạn trả nợ lần thứ hai. 

 

Nhóm 5: nợ có khả năng mất vốn - bao gồm 08 loại khác nhau, trong đó phổ biến và điển hình nhất là nợ quá hạn trên 360 ngày và nợ đã được cơ cấu lại thời hạn trả nợ lần thứ ba trở lên. 

 

Các khoản n..ợ thuộc nhóm 3,4,5 sẽ bị liệt vào danh sách n..ợ x..ấ..u vì trễ thời hạn thanh toán từ 90 ngày trở lên.