Luật Lao động Việt Nam 2022 - Bổ sung và ghi nhận hình thức hợp đồng lao động điện tử
Đăng ngày 04/06/2022 BỞI VIETSTAR

🔹Bộ luật lao động Việt Nam 2022 mới nhất có nhiều thay đổi so với bộ luật lao động 2012. Nếu như Bộ luật Lao động 2012 về quy định tiêu chuẩn lao động về quyền, nghĩa vụ và lợi ích thì đến bộ luật lao động 2022 đã quy định hàm ý chung giữa người lao động và người sử dụng lao động.

🔹Xuất phát từ các nhu cầu thực tiễn của người lao động và người sử dụng lao động cũng như với sự phát triển của khoa học công nghệ, việc giao kết hợp đồng lao động không chỉ bằng văn bản, bằng lời nói hay hành vi. Do đó, cụ thể theo Điều 14 của Bộ luật Lao động mới, coi hình thức giao kết hợp đồng lao động bằng phương tiện điện tử quan trọng như hợp đồng lao động bằng văn bản. Ngoài ra, trong trường hợp hai bên thỏa thuận dưới một tên khác nhưng có nội dung thể hiện công việc được trả công, thù lao và sự quản lý, điều hành, giám sát của một trong các bên thì đây vẫn được coi là hợp đồng lao động.