Gói chuẩn 3 Kw (INVT + PIN JINKO)

 • Máy biến tần – INVT 3Kw/220V
 • Số lượng Pin Jinko (Momo) (400W): 8 tấm
 • Thi công: Tủ điện, chống sét, cắt sét, CB, dây cáp điện, Phụ kiện, ray nhôm, và trọn gói Thi công lắp đặt, hỗ trợ lắp đồng hồ mua bán điện với EVN

Gói chuẩn 5 Kw (INVT + PIN JINKO)

 • Máy biến tần – INVT 5Kw/220V
 • Số lượng Pin Jinko (Momo) (400W): 13 tấm
 • Thi công: Tủ điện, chống sét, cắt sét, CB, dây cáp điện, Phụ kiện, ray nhôm, và trọn gói Thi công lắp đặt, hỗ trợ lắp đồng hồ mua bán điện với EVN
 • Gói chuẩn 3 Kw (INVT + PIN JINKO)

 • Máy biến tần – INVT 3Kw/220V
 • Số lượng Pin Jinko (Momo) (400W): 8 tấm
 • Thi công: Tủ điện, chống sét, cắt sét, CB, dây cáp điện, Phụ kiện, ray nhôm, và trọn gói Thi công lắp đặt, hỗ trợ lắp đồng hồ mua bán điện với EVN
 • Gói chuẩn 5 Kw (INVT + PIN JINKO)

 • Máy biến tần – INVT 5Kw/220V
 • Số lượng Pin Jinko (Momo) (400W): 13 tấm
 • Thi công: Tủ điện, chống sét, cắt sét, CB, dây cáp điện, Phụ kiện, ray nhôm, và trọn gói Thi công lắp đặt, hỗ trợ lắp đồng hồ mua bán điện với EVN
 • Gói chuẩn 3 Kw (INVT + PIN JINKO)

 • Máy biến tần – INVT 3Kw/220V
 • Số lượng Pin Jinko (Momo) (400W): 8 tấm
 • Thi công: Tủ điện, chống sét, cắt sét, CB, dây cáp điện, Phụ kiện, ray nhôm, và trọn gói Thi công lắp đặt, hỗ trợ lắp đồng hồ mua bán điện với EVN
 • Gói chuẩn 5 Kw (INVT + PIN JINKO)

 • Máy biến tần – INVT 5Kw/220V
 • Số lượng Pin Jinko (Momo) (400W): 13 tấm
 • Thi công: Tủ điện, chống sét, cắt sét, CB, dây cáp điện, Phụ kiện, ray nhôm, và trọn gói Thi công lắp đặt, hỗ trợ lắp đồng hồ mua bán điện với EVN
 • Gói chuẩn 3 Kw (INVT + PIN JINKO)

 • Máy biến tần – INVT 3Kw/220V
 • Số lượng Pin Jinko (Momo) (400W): 8 tấm
 • Thi công: Tủ điện, chống sét, cắt sét, CB, dây cáp điện, Phụ kiện, ray nhôm, và trọn gói Thi công lắp đặt, hỗ trợ lắp đồng hồ mua bán điện với EVN
 • Gói chuẩn 5 Kw (INVT + PIN JINKO)

 • Máy biến tần – INVT 5Kw/220V
 • Số lượng Pin Jinko (Momo) (400W): 13 tấm
 • Thi công: Tủ điện, chống sét, cắt sét, CB, dây cáp điện, Phụ kiện, ray nhôm, và trọn gói Thi công lắp đặt, hỗ trợ lắp đồng hồ mua bán điện với EVN
 • Gói chuẩn 3 Kw (INVT + PIN JINKO)

 • Máy biến tần – INVT 3Kw/220V
 • Số lượng Pin Jinko (Momo) (400W): 8 tấm
 • Thi công: Tủ điện, chống sét, cắt sét, CB, dây cáp điện, Phụ kiện, ray nhôm, và trọn gói Thi công lắp đặt, hỗ trợ lắp đồng hồ mua bán điện với EVN